Přeskočit na obsah

Pro předškoláky nabízíme individuálně vedenou přípravu, která je zaměřena na celkový rozvoj dítěte s ohledem na brzký nástup do základní školy.  Jedná se o hravá cvičení, rozvíjející jemnou motoriku a grafomotoriku. Nácvik správného úchopu tužky, korektních návyků během kreslení a psaní. Rozvoj zrakového vnímání a pozornosti, koordinace oko-ruka a trénování pravo-levé orientace. Jednotlivá cvičení jsou prováděna s ohledem na individuální schopnosti a možnosti každého dítěte. Současně nabízíme přípravu zaměřenou na děti s odloženou školní docházkou a komplexní předškolní přípravu.

Pro děti školou povinné nabízíme individuální práci – komplexní individuální programy KuPOZ, který je velmi vhodný jak pro děti s pomalejším psychomotorickým tempem, tak děti s ADHD. Současně napomáhá dětem s rozvojem sluchového a zrakového vnímání, grafomotorikou, či žákům se specifickými poruchami učení. Dále nabízíme možnost individuální práce se žáky 1. stupeň ZŠ, kteří se potýkají s obtížemi spojenými se specifickými poruchami učení. 

Individuálně sestavená terapie

Jedná se o péči, sestavenou dle schopností a specifických dovedností Vašeho dítěte. 

KuPREV – primárně preventivní program

(program akreditován MŠMT)

Jedná se o program určení dětem od 4 do 8 let, podle potřeby i starším. Dětem usnadňuje adaptaci při zahájení povinné školní docházky a napomáhá orientaci ve světě. Program se úspěšně používá u dětí s dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi. Rovněž se využívá u dětí z národnostně smíšených manželství, či odlišným mateřským jazykem. Vhodný je rovněž pro děti hůře mentálně vybavené. 

Výsledky:

 • dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační 
 • děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy 
 • prevence sociálně – patologických jevů 
 • zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem

Podrobnější informace v odborném článeku o programu KuPROV zde: 

KuPOZ – program pro rozvoj pozornosti

(program akreditován MŠMT)

Jedná se o nápravný program vhodný pro děti od 8 do 12 let s poruchami učení (Dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie), ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem a děti neurotické či neklidné.

Program zlepšuje soustředění a pozornost, rovněž rozvíjí a zlepšuje zrakové a sluchové vnímání, komunikační dovednosti a psychomotorické tempo. Odbourává časový stres, díky čemuž celkově zlepšuje školní práci.


Výsledky:

 • zrychlení psychomotorického tempa
 • zklidnění křivky pozornosti 
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem 
 • schopnost pravidelné práce 
 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci 
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny 
 • odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci

Podrobnější informace v odborném článeku o programu KuPROZ zde: